Call +(91)-2161-286555, 286333      English | मराठी

GREEN POWER SUGARS LTD.

इथेनॉल

  • ओ.पी. 75.0 वर
  • अल्कोहोलचे प्रमाण 99.9 % v/v वर

जलरहीत मद्यार्काचा वैशिष्टे अहवाल खालील प्रमाणे -

अ.नं. तपशिल चाचणी अहवाल
1 अल्कोहोल कटेंट % v/v 15.6 °C (अधिक) 99.9 डिनेचरंट सहीत
2 मॉइश्चर कंटेट % v/v 15.6 °C (अधिक) 0.1 %
3 मिसीब्लीटी वुईथ वॉटर मिसीबल
4 अल्कलिनिटी निरंक
5 ऍसिडीटी ऍसीटीक ऍसीड प्रमाणे, मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 30
6 रेसिडिव ऑन इव्हॅपरेशन मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 0.005
7 अल्डीहाइड, ऍसिटाल्डीहाईड प्रमाणे मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 60
8 कॉपर Cu, प्रमाणे मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 0.2
9 कंडक्टीव्हिटी मा.एस/मि. 0.1
10 मिथेल अल्कोहोल कटेंट पी.पी.एम (अधिक) 300
11 ऍपेरंन्ट क्लेअर व ब्राईट
12 इथेनॉल कंटेंट % v/v 15.6 °C (अधिक) 99.9 डिनेचरंट सहीत